Energia Verde Sp. z o. o.

Jesteśmy firmą działającą w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, w ramach której kompleksowo realizujemy Projekt Kogeneracji. W naszym Projekcie stosujemy najnowsze technologie będące unikatowym sposobem przetwarzania biomasy na cele energetyczne.

W ramach procesu produkcji energii nie są wytwarzane szkodliwe odpady, a sam proces nie jest uciążliwy dla środowiska. Nowoczesna technologia, którą się posługujemy została opracowana w oparciu o kilkuletnie doświadczenie krajowe i międzynarodowe. Wykorzystano w niej szereg nowatorskich rozwiązań chronionych zgłoszeniami w Polskim Urzędzie Patentowym i Europejskim Urzędzie Patentowym. Odbiorcami naszego Projektu Kogeneracji są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, klienci instytucjonalni i klienci indywidualni dbający o swoje środowisko naturalne.

Zobacz nasz materiał wideo na temat projektu kogeneracji Energia Verde Sp. z o. o.

Biomasa jako źródło energii odnawialnej

Biomasa to najstarsze i najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Do celów energetycznych wykorzystujemy biomasę agro, pozyskiwaną z siana, słomy, ścinek zrębek, trocin, kory czy wiórów, a także z nieużytków rolnych. Biomasa jest tańsza i podlega mniejszym wahaniom cenowym niż paliwa kopalne. Spalanie biomasy jest rozwiązaniem pozytywnym i efektywnym pod względem bilansu CO2 i ma znaczący wkład w ochronę środowiska.

Wydajna

Jako źródło energii cieplnej i elektrycznej biomasa jest mniej zawodna niż na przykład energia pozyskiwana z farm wiatrowych czy słonecznych. Jej zasoby mogą być magazynowane i wykorzystywane w zależności od potrzeb, a transport nie pociąga za sobą zagrożeń.

Nieszkodliwa

Biomasa to nieszkodliwe dla środowiska, odnawialne źródło energii. Jej największą zaletą jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2), a także niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO).

Ekologiczna

Wykorzystanie biomasy jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska nie tylko ze względu na zmniejszoną emisję zanieczyszczeń. Pozyskując energię z biomasy zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemysłu leśnego i rolnego.

Kogeneracja

Zasadniczą ideą Projektu Kogeneracja jest ograniczenie emisji CO2, a także zapewnienie dostaw ciepła przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Wytworzona w procesie energia cieplna służy do produkcji pary przegrzanej, która wykorzystana zostaje w turbogeneratorze do produkcji energii elektrycznej, a ciepło skraplanej pary w kondensatorze będzie podgrzewało wodę grzewczą i użytkową.

Ze względu na użycie biomasy jako paliwa, zastosowanie Kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój kogeneracji. Stosowne zapisy wskazane zostały w Dyrektywie 2004/08/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania kogeneracji. W ramach tej Dyrektywy Unia Europejska wskazała, że priorytetem dla niej jest promowanie wysokowydajnej kogeneracji, gdyż zapewnia to korzyści w zakresie oszczędzania energii pierwotnej, unikania strat sieciowych oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji, w szczególności gazów cieplarnianych.

Natomiast Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych niesie za sobą szereg zmian w obszarze energetyki odnawialnej. Dyrektywa ta określa wspólne ramy dla państw członkowskich w zakresie promowania stosowania energii z OZE, jak również wyznacza obowiązkowe, krajowe cele dotyczące udziału energii z OZE w zużyciu finalnym brutto energii ogółem. Polska docelowo ma osiągnąć udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu brutto energii na poziomie 15% do 2020 roku.

Korzyści eksploatacyjne

Większa elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Możliwość produkcji pary wodnej.

Korzyści środowiskowe

Obniżenie ilości zużywanego paliwa. Zmniejszenie emisji CO2.

Korzyści finansowe

Obniżenie kosztów użycia energii pierwotnej. Stabilne koszty energii elektrycznej w ustalonym okresie.

Korzyści społeczne

Rozwój gospodarczy regionu. Stworzenie nowych miejsc pracy.

Korzyści prawne

Możliwość zwiększenia produkcji energii bez przekroczenia ustawowych limitów emisji CO2. Możliwość umorzenia świadectw pochodzenia energii z wysoko sprawnej Kogeneracji.

Dane kontaktowe

  • ul. Wiktorska 65/9
  • 02-587 Warszawa
  • REGON: 147285773
  • KRS: 0000513224
  • NIP: 5213673978

Oferty dofinansowania

Energia Verde Sp. z o.o. jest 100% inwestorem dla Projektów Kogeneracji skierowanych do regionów i środowisk lokalnych. Energia Verde zakłada możliwość współfinansowania Projektów Kogeneracyjnych w ramach dotacji pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.